ภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พรฤดี ถกลเศวต
รัตติกรณ์ จงวิศาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กับจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และ 3) ตัวพยากรณ์ระหว่างภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารระดับต้นของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 141 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูงมาก การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานอยู่ในระดับสูง 2) ภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .613 และ .563 ตามลำดับ) และ 3) ภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสามารถร่วมกันพยากรณ์จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 76.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Article Details

บท
Research Articles

References

ภาษาไทย

กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา. (2561). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่ 31).

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามลดา.

กัลยารัตน์ ธีระนัยธนชัยกุล. (2562). พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บริษัท

วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด.

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. (2564). ประวัติธนาคาร รายงานความยั่งยืนปี 2564. สืบค้นจาก

https://www.ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร.com/-/media/files/investor-relations/sustainability-

report/2021

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565). รายงานแนวโน้มธุรกิจ. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/

EconomicConditions/Pages/BLP.aspx

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549). เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5).

กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2555). ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล. วารสารพัฒน

บริหารศาสตร์, 52(1), 101–129.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2566). ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร :

บริษัท เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2561). ภาวะผู้นำ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ kruinter.com.

อภิญญา หิรัญวงษ์ . (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01475511 (สถิติประยุกต์ทางจิตวิทยา). ภาควิชาจิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา).

ภาษาอังกฤษ

Baloch, B. K., Beesnih, M. & Muhammad, D. (2021). Impact of servant leadership on thrive at work with

mediating effect of workplace spirituality. International Journal of Business and Management

Sciences, 2(4), 222–243.

Eisenberger, R., Fasolo, P. & Valerie, D. (1990). Perceived organizational support and employee diligence,

commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75(1), 51–59.

Khan, K. E. (2015). Impact of servant leadership on workplace spirituality : Moderating role of involvement

culture. Pakistan Journal of Science, 67(1), 109–113.

Naidoo, M. (2014). The potential of spiritual leadership in workplace spirituality. Koers – Bulletin for

Christian Scholarship, 79(2), 1–8.

Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal

of Applied Psychology, 87(4), 698–714.

Riaudeen S. & Singh, P. (2021). Leadership effectiveness and psychological well-being : The role of

workplace spirituality. Journal of Human Values, 27(2), 109–125.

Richard, C. (2012). The impact of organizational support on work spirituality, organizational citizenship

behavior and job performance : The case of Zimbabwe’s small and medium enterprises (SME) sector.

African Journal of Business Management, 6(36), 10003–10014.

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. (15th ed.). New Jersey : Prentice-Hall, Inc.

Talat, I. (2019). Workplace spirituality in south asian context : The role of learning culture, organizational

support and knowledge sharing. A Research Journal of South Asian Studies, 34(1), 195–212.