ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

Ganesha Journal

is an academic journal, which is in the database of the Thai Journal Citation Index Centre: TCI Tier 2. The journal thus publishes both Thai and English research and academic articles in the fields of education, linguistics, political science, Social development, public health science, business administration, multidisciplinary in humanities and social sciences. The manuscript is reviewed by two reviewers who are specialized in related fields using double-blind peer review.

 

Ganesha Journal has two versions; published in paper form, first volume in 2005 and online form in 2017 (Volume 13 number 2). Ganesha Journal is issued biannually (2 issue/year): issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December).

 

ISSN 1686-7467 (print)
ISSN 2651-141X (online)

 

Manuscript Submission

The manuscript must be in the Microsoft Word file and submitted electronically through the ThaiJo website: https://tci-thaijo.org/index.php/pikanasan

The submission form, the approval form and the payment slip are submitted via the journal email at phikanatesan@gmail.com

Submitting Suggestions

Submission form

Approval form

Template

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-11-07

ด่วน!!

วารสารพิฆเนศวร์สาร เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้

สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

Vol. 15 No. 2 (2019): July - December 2019

Published: 2019-12-30

The Lord Buddha Dharma and Writing Style in the Column “Jud Fai Nai Jai Khon” by Luang Pee Nam Fon

ปวรรัตน์ แดงไฟ, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, ศรีวิไล พลมณี

45-53

Verbal Teachings in Thai Literature of Phra Aphai Mani

อำภาพร รินปัญโญ, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, กรรณิการ์ พันชนะ

55-68

Gods in Thai Literature: Role of Creator and Destroyer

นราวัลย์ พูลพิพัฒน์

69-82

The Constructing of Teaching Package Using Moral Tales to Develop Reading for Main Ideas for Prathomsuksa 3 Students at Municipality School 1 (Wat Phrom Wihan), Mae Sai District, Chiang Rai Province

ชยาทิพย์ เทพโพธา, ยุพิน จันทร์เรือง, อัญชลี เท็งตระกูล

101-114

The Quality of Graduate Students as Thai Qualifications Framework for Higher Education, Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharuk Nakhonsawan

นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ, ศรีสุดา เอกลัคณารัตน์, ธีริศา สินาคม

115-126

The Development Model of Home Health Care in Context of River Side Community: A Case Study of Khlong Chanak Sub District Health Promotion Hospital, Mueang, Surat Thani

อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, ชุลีพร หีตอัษร, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, รวีวรรณ แก้วอยู่, สัญญา คำดี

127-140

Knowledge and Skill in Preventing and Controlling Dengue Hemorrhagic Fever of Health Volunteer Pai District, Maehongson Province

วินัย พันอ้วน, จิติมา กตัญญู, วันทนีย์ ชวพงค์

149-159

Guidelines for the Prevention of Teenage Pregnancy in Thailand: A Systematic Synthesis

จิราจันทร์ คณฑา, ปิ่นแก้ว โชติอำนวย, วิภา ประสิทธิโชค, อุษนันท์ อินทมาศน์

161-173

The Effectiveness of Didactic Teaching Methods in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I

ชุุติมา บูรณธนิต, นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ, ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์, รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ

175-186

View All Issues