พิฆเนศวร์สาร

เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและทฤษฎีวรรณกรรม และการพัฒนาสังคม บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind Peer Review)


พิฆเนศวร์สารได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2548 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 (ปีที่ 13 ฉบับที่ 2) พิฆเนศวร์สารมีกำหนดออกเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม


ISSN 1686-7467 (print)
ISSN 2651-141X (online)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารพิฆเนศวร์สาร บทความละ 3,500 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมหลังจากบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

วิธีการส่งบทความ

ส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์เวิร์ด (Microsoft word) ผ่านระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJo) ที่ Website:  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

พร้อมทั้งส่งแบบนำส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ หนังสือรับรองก่อนการตีพิมพ์ตามที่วารสารกำหนดและหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ทางอีเมล์ phikanatesan@gmail.com

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ

แบบนำส่งบทความ

หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์

การจัดรูปแบบบทความ

"พิฆเนศวร์สาร" ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสาร กลุ่มที่ 1

2022-11-03

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2563-2567) วารสารพิฆเนศวร์สารผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสาร กลุ่มที่ 1 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปรับนโยบายการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร

2022-01-28

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพเนื้อหาทางวิชาการของบทความและการจัดการของวารสารพิฆเนศวร์สารให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาให้วารสารอยู่ในฐานที่สูงขึ้นต่อไป กองบรรณาธิการวารสาร
จึงปรับนโยบายการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพิฆเนศวร์สาร ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของวารสารตั้งแต่งปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป เป็น “เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและทฤษฎีวรรณกรรม รวมถึงการพัฒนาสังคม เพื่อก่อให้เกิดข้อค้นพบและประเด็นใหม่ในสาขาวิชานั้น ๆ และความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ”
  2. ขอบเขตการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ในวารสารตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป ตีพิมพ์ในสาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและทฤษฎีวรรณกรรม และการพัฒนาสังคม
  3. จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน ไม่ทราบชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review)
  4. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ผู้นิพนธ์บทความทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ในอัตรา 3,500 บาท/เรื่อง ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-11-07

ด่วน!!

วารสารพิฆเนศวร์สาร เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้

สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและทฤษฎีวรรณกรรม และการพัฒนาสังคม

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

กลวิธีการแปลหนังสือราชการทางการทูตจากจีน-ไทย

ฉัตรณพัฒน์ รักสัตย์, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์, วุฒิชัย สืบสอน

77-93

ดูทุกฉบับ