เผยแพร่แล้ว: 14-08-2018

รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ธนยศ ยันตะนะ, นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ปกรณ์ มณีปกรณ์

69-76