วารสารการบริหารปกครอง (GOVERNANCE JOURNAL)

Governance Journal is published by Department of Public Administration under the authorization of Kalasin University to serve the interests of both Thai and international scholars and researchers. The aim is to publish high quality research papers in various areas of public administration, public policy, government, global & state governance  and other social sciences involve with the governance, such as social and development studies, humanities, education and economics. Contributions to the journal can be made as either a research article or a review article. The journal is published as a periodical, with two issues annually in June and December. Before the paper manuscript is published by the journal, peer reviewers have to review for checking in qualities of paper, and is distributed both within Thailand and overseas. Governance Journal is produced and hosted by Elsevier on behalf of Kalasin University.

เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

2020-01-30

เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
เรื่อง การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ

ศูนย์ TCI ขอแจ้งเตือนหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI เกี่ยวกับการออกใบตอบรับบทความ (acceptance date) ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ การออกหนังสือตอบรับบทความย้อนหลัง ยกตัวอย่างเช่น

  1. กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ (peer review) เสร็จสิ้นในเดือน มกราคม 2563 แต่ออกใบตอบรับบทความเพื่อลงพิมพ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  2. กองบรรณาธิการ กำกับวัน received date, revised date และ accepted date ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ได้ดำเนินการ
  3. มีการกระทำอื่นๆ ระหว่างกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ และในการจัดการ/การตีพิมพ์บทความในวารสาร ที่ผิดไปจากความเป็นจริง

ตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณของการดำเนินการจัดการวารสาร หากมีการร้องเรียนและตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องจริง จะส่งผลให้นำไปสู่การพิจารณาถอดถอนวารสารออกจากฐานข้อมูล TCI ในทันที

ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงขอความร่วมมือจากท่านหัวหน้ากองบรรณาธิการ ซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการของวารสาร กำกับดูแลให้การดำเนินการจัดการวารสารของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการและตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Vol. 9 No. 1 (2020): January - June

Published: 2020-06-01

View All Issues

_ksu_120    Indexed in tci