วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 แล้วครับ ซึ่งฉบับนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ยังคงได้รับการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 1

     ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาวารสารของเราได้เน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวารสารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญที่กองบรรณาธิการคำนึงถึงในการดำเนินงานตลอดมาคือ การรักษามาตรฐานของการดำเนินงาน การเผยแพร่บทความที่มีคุณภาพสู่ผู้อ่าน การประชาสัมพันธ์วารสารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการอ้างอิง (Citation) มากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 14-06-2019

การสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รสิกา อังกูร, วิทยาธร ท่อแก้ว, สุภาภรณ์ ศรีดี

129-154