Announcements

ประกาศเรื่องหลักการตีพิมพ์

2021-09-10

วารสารวิชาการแสงอีสานเป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาสนาปรัชญา ศิลปะและวัฒนธรรม และการการศึกษา 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานจะต้องผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร 3 ท่าน (ฺDouble-blind peer review)ตั้งแต่การพิจารณาบทความในวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

Read more about ประกาศเรื่องหลักการตีพิมพ์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-15

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ