Published: 25-06-2018

Management of Models for Small Hotel Trad Province Area

วัฒนา ทนงค์แผง Wattana Tanongphaeng, ชวลีย์ ณ ถลาง Chawalee Na Thalang

1-17

A Scale Development of Adaptive Performance of Hotel Staff

สุพรรษา หลังประเสริฐ Supunsa Langprasert, กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ Kanchana Pattrawiwat, วิชุดา กิจธรธรรม

18-33

The Framework of Social Responsibility in Resort Spa Service: A Case Study of Anantara Sikao Resort and Spa, Trang Province

วิชชุตา มาชู Witchuta Marchoo, กนกอร แซ่ลิ้ม Kanokon Sae-Lim

34-48

Knowledge Management in Creative Tourism: A Case Study of The Amphawa Community in Samut Songkhram Province

ปนันดา จันทร์สุกรี Kanokkarn Kaewnuch, นลินี พานสายตา Nalinee Phansaita, ไพลิน เชื้อหยก, นิตินัย รุ่งจินดารัตน์

49-63

Tourist’s Perspectives on Environmental Impacts in Doi Inthanon National Park

กนกกานต์ แก้วนุช Kanokkarn Kaewnuch

64-81

Factors Influencing Tourist Decision-Making Towards Traveling to Luang Prabang

มณฑิรา มณีแสง Montira Maneesaeng, วิลเลี่ยม พี วอลล์ William P. Wall

82-96

The Influence of Marketing Mix on Generation X and Y Consumer’s Decision-Making Process: A Comparison Study between Café Restaurant and Casual Dining Restaurant in Thonglor

นฤวร ว่องวิทย์เดชา Naruworn Wongwitdecha, ชมพูนุช จิตติถาวร Chompunuch Jittithavorn

97-109

Factors Affecting Customer Satisfactions in Digital Technology for Express Services in Thailand

สุวิมล ปฐมสิริไพศาล Suwimol Pratomsiripaisan, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง Chulaporn Kobjaiklang

110-125

The Study of the Relationship between Marketing Factors and Customer’s Decision to Purchase of Point of Sale Systems (Pos) of Casual Dining Restaurant in Bangkok, Thailand

วราภรณ์ วงษาพันธ์ Waraporn Wongsapun, ดอลลี่ แซมซัน Dolly Samson

126-136

The Developments of Components of Service Standards System for Enhancing Personal Skills Towards Excellency in Social Network System of Thai Commercial Aviation’s Employee

กิตติทัช เขียวฉอ้อน Kittitach Keawchaoon, ธีระวัฒน์ จันทึก Thirawat Chantuk, พิทักษ์ ศิริวงศ์

137-150

A Synthesis of Researches on Achievement Motivation in Education Settings between 2005 - 2015

นันทิชา ม่วงปาน Nanticha Moungpan, มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ Manasanan Hatthasak

151-167

Developing Model of Risk Management Capabilities Toward Organizational Performance of Higher Education Institutions in Thailand

กชพรรณ ลัภโนปกรณ์ Kotchaphan Lappanopakorn Lappanopakorn, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ Viroj Jadesadalug, จันทนา แสนสุข

185-201

A Synthesis of Independent Studies in Educational Psychology and Guidance Program Kasetsart University, During Years 2011 - 2015

ฐิติภรณ์ เกษศิริ Thitiporn Ketsiri, มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ Manasanan Hatthasak

202-220

The Development of Dual Vocational Education System Management Model for Industrial Division in the Vocational Institute of Central Region

อุดมศักดิ์ มีสุข Udomsak Meesuk, สมภพ สุวรรณรัฐ Sompop Suwannarat, วรัทยา ธรรมกิตติภพ

221-235

Recreation Activities: Art and Crafts to Enhance Elderly’s Self - esteem in Tadcha Villa Community, Bangkok

เมตตา เชยสมบัติ Metta Choeysombut, จุฬารัตน์ วัฒนะ Jularat Wattana, จุฬารัตน์ วัฒนะ, พนิต เข็มทอง

252-266

The Development Model Reducing Conflict with Multi-group Measurement for Policy from Enhancing Wellbeing of Personal in Multi-complex Organizations of Working Age

ปาริชาติ เยพิทักษ์ Parichat Yepitak, ธีระวัฒน์ จันทึก Thirawat Chantuk, พิทักษ์ ศิริวงศ์

267-281

The inheritance culture of Thai Chinese people in Doi Mae Salong, Chiang Rai

เหนือขวัญ บัวเผื่อน (潘佳丽) Nueakwan Buaphuan

282-295

The Development of Human Resource Management Pattern Enhancing Human Resource Strategic Partnership of Non-profit Organization

ปริญญา หรุ่นโพธิ์ Parinya Roonpho, ธีระวัฒน์ จันทึก Teerawat Chantuk, พิทักษ์ ศิริวงศ์

296-311

A Structural Model of the Elder Career Skill Development

วิจักษณา หุตานนท์ Vijucksana Hutanon, สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ Suwanna Narkwiboonwong

312-324

Smartphone Addiction of Students: A Scale Development in the Context of Undergraduate Students in Bangkok

ชนัดดา เพ็ชรประยูร Chanadda Petchprayoon, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล Numchai Supparerkchaisakul, กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

325-340

The Relationship between Utilization and Gratification, Lifestyle and Behavior on Multiscreen Media Uses of Middle Class User in Bangkok Metropolis

ภัทรพล เพิ่มทอง Pattarapol Permthong, อริชัย อรรคอุดม Arishai Akraudom, มัลลิกา ผลอนันต์

341-358

Conservation of Mahout Local Wisdom Based on Green Tourism

โอปอล์ รังสิมันตุชาติ Opal Rungsimuntuchat, ทิพาพร โพธิ์ศรี Tipaporn Posrie, ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง, ลลิตา สัมฤทธิตานนท์

359-373

Hotel Management System and Innovative Organization

ดวงกมล ผ่องพรรณแข Duangkamol Pongphankae, ธีระวัฒน์ จันทึก Teerawat Chantuk

374-387

Article Submission Form

พัฒนาตำราและวารสาร ดุสิตธานี Dusit Thani College