วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) (ชื่อเดิมวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) ISSN 2286-9328 เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2555 โดยการริเริ่มนโยบายของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (ในขณะนั้น) ต่อมาในปี 2558 วารสาร "รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" มีเงื่อนไขคุณสมบัติการตีพิมพ์ที่สามารถเสนอขอรับรองคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI  ต่อมาทางกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้มีความพยายามขอคำแนะนำจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ประกาศผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

 
ปัจจุบัน วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) มีเจ้าของคือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ สาขาการบริหารจัดการกิจการระหว่างประเทศ รวมทั้งสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารปกครองสาธารณะ โดยยินดีรับบทความจากนักวิชาการและนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัย  โดยเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ซึ่งบทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review) และข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด และกองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นำไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ

เอกสารต้นแบบ

2022-02-04

วารสารการบริหารปกครอง ได้จัดทำเอกสารต้นแบบ (template) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แต่งในการจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ เพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  โปรดดาวน์โหลดและใช้เอกสารต้นแบบและแบบอักษรต่อไปนี้ในการจัดเตรียมต้นฉบับ

เอกสารต้นแบบ

https://drive.google.com/file/d/112WDRYp7efaYUmu4FVj9NUqVVOA04wYE/view?usp=sharing

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-02-11

ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พรชัย สุนทรพันธุ์, สุเมธ จานประดับ, ณชัชชญา ทองจันทร์

1-15

การศึกษาศักยภาพและธุรกิจแอบแฝงในตลาดนัดโค-กระบือบ้านยาง ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กนกวรรณ วังพยนต์, กัณตภณ สมผล, นุสบา ไชยะวง, ฤทธิเดช กาเผือก, สัญญา ชุบขุนทด, ประเทือง ม่วงอ่อน

143-155

ดูทุกฉบับ