วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยโดยขอบเขตเนื้อหาของบทความจะคลอบคลุมสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาภาษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

2021-02-17

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์เปลี่ยนระบบการจัดการวารสารออนไลน์จากระบบ Open Journal System (OJS) ที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่ได้รับการติดตั้งและดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI)
ผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยผ่านระบบที่เว็บไซต์

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์

เผยแพร่แล้ว: 2022-03-02

การศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีของครูประถมศึกษา

พัชรีพร วงศ์วิริยากร , ปุณยภา แสงศรี

1-10

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เสริมพันธุ์ ศรีจันทร์, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ , ณรงค์ พรมสืบ

1-15

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในธุรกิจร้านอาหาร

ทวีทรัพย์ นาคา, นงนภัส ทองทูล, นันธินี เหรวรรณ , เมธิษา คำเมืองมูล , ศุภณัฐ อ่ำดอนกลอย , จารุพร ตั้งพัฒนกิจ

1-15

ดูทุกฉบับ