วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University) 

             เป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน

ประชาสัมพันธ์อัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2021-08-30

ผู้วิจัยที่ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัตรา 5,000 บาทต่อบทความ

แบนเนอร์_(75%).jpg

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารใหม่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ปีที่ 15 พ.ศ. 2564

2020-11-09

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University

เริ่มใช้ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

การส่งต้นฉบับบทความ

2019-08-09

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น โดยใช้เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU

ติดต่อผู้จัดการวารสาร  นางสาวปนัดดา กุลนาฑล 

สอบถามทางอีเมล: journalhss@psru.ac.th

Vol. 16 No. 2 (2022): July - December

Published: 2022-09-30

Provincial Economy and Local Fiscal Disparity

Direk Patmasiriwat, Pichit Ratchatapibhunphob

415 - 427

View All Issues

Indexed in tci_75_03 กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์