เป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน   ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน    ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ: ภายใน 3 เดือน

ประชาสัมพันธ์

2020-06-13

ผู้วิจัยที่ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัตรา 3,000 บาทต่อบทความ

ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปี 2565 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2565

2020-06-12

การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ขณะนี้รับพิจารณาในวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

การส่งต้นฉบับบทความ

2019-08-09

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น โดยใช้เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU

ติดต่อผู้จัดการวารสาร  นางสาวปนัดดา กุลนาฑล 

สอบถามทางอีเมล: journalhss@psru.ac.th

Vol. 14 No. 2 (2020): July - December

Published: 2020-08-30

View All Issues

Indexed in tci_75_03 กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์