วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยโดยขอบเขตเนื้อหาของบทความจะคลอบคลุมสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาภาษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

2021-02-17

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์เปลี่ยนระบบการจัดการวารสารออนไลน์จากระบบ Open Journal System (OJS) ที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่ได้รับการติดตั้งและดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI)
ผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยผ่านระบบที่เว็บไซต์

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2564): ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม - มิถุนายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-10

การค้นพบบางอย่างจากการสำรวจการเปิดเผยงบประมาณ: การส่งเสริม การสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน

สุทธิ สุนทรานุรักษ์, ปิติคุณ นิลถนอม , ภัทรวรินทร์ บุญชู , สุทธิดา ไพบูลย์, พงศ์สวัสดิ์ มณีวงศ์ , พิมพ์ลภัส สมลา

1-11

ดูเล่มทุกฉบับ