วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยโดยขอบเขตเนื้อหาของบทความจะคลอบคลุมสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาภาษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

2021-02-17

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์เปลี่ยนระบบการจัดการวารสารออนไลน์จากระบบ Open Journal System (OJS) ที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่ได้รับการติดตั้งและดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI)
ผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยผ่านระบบที่เว็บไซต์

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb

Vol. 14 No. 2 (2021): วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์

Published: 2021-11-11

การรับรู้ความเป็นองค์การนวัตกรรมของกำลังพลสังกัดกองทัพเรือ

วาริชภูมิ พิพัฒพลกาย , วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ , กฤษณ์ รักชาติเจริญ, กมลพร สอนศรี

1-16

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี V-Commerce ในการซื้อสินค้า ของผู้บริโภค Generation Z จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รสิตา อภินันทเวช , พิมพ์วิภา ลุ้งบ้าน, วิมลสิริ สิงห์ทอง, อภิรญา เหลืองเจริญพัฒนะ , นิภา นิรุตติกุล

1-13

View All Issues