วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2563) ยังคงคุณภาพของเนื้อหาสาระทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่ลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ ตามกระบวนการจัดทำวารสารทางวิชาการอย่างเข้มงวด กองบรรณาธิการวารสารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนถึงระดับนานาชาติในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาวารสารวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ให้ความสนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก สำหรับวารสารฉบับนี้ มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 38 บทความ เป็นบทความวิจัย จำนวน 35 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 3 บทความ

     กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความมาให้พิจารณาตีพิมพ์และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านที่กรุณาเป็นผู้ประเมินบทความอย่างมีคุณภาพให้กับกองบรรณาธิการและขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เสนอบทความเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและอาจนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป โดยท่านสามารถส่งบทความต้นฉบับ ได้ที่กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี (ดังรายละเอียดท้ายเล่ม) และหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดที่จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะนั้นด้วยความขอบคุณยิ่ง

Published: 29-08-2020

Knowledge Management Model of Prachinburi Province Herbal City for Wellness Tourism

Maneerat Sukkasem; Kaedsiri Jaroenwisan, Santidhorn Pooripakdee

86-102

Opportunities and Challenges of Hotel and Resort Spa Business to Linkage Service with Wellness Tourism in Phuket

Puttaporn j Aksornpairoj; Nareeya Weerakit, Chainun Chaiyasain, Sasithorn Sonpiam

254-272

The Mekong Subregion Standard Indicators’ Development of Thai Sweetshop Business for ASEAN Market in Great

Prin Laksitamas; Nusara Saengaram, Pishnun Suntharanund, Chaiyapol Horrungruang, Sarayut Lekplipol

361-383

Development of an Online Matching System (OMS) for Productive Ageing Labor Market

Kanchana t Pattrawiwat; Sutithep Siripipattanakul, Narongrid Asavaroungpipop

400-417